Advocaat Ran Vossen + 32 3 877 89 75
  advocaat wetgeving rechtspraak
co-ouderschap
Hoofdmenu
Welkom
Ran Vossen
Praktijkgebieden
Contact
Tarieven
Randi Vossen
  echtscheiding
verblijfsregeling kinderen
 
Designed by WebMamba
Welkom
Tarieven
Onderhoudsbijdrage en bijdrage in de buitengewone kosten voor de kinderen PDF Afdrukken E-mail

De begroting van de onderhoudsbijdragen geeft in de praktijk aanleiding tot heel wat controverse omwille van (schijnbare) ongelijkheden in vergelijkbare situaties.

Tot nu toe bestonden er immers geen wettelijke criteria of methode om de onderhoudsbijdrage te bepalen en was men afhankelijk van de rechtspraak die zelfs binnen eenzelfde gerechtelijk arrondissement fundamentele verschillen kon vertonen.

De wet van 19 maart 2010 tot objectivering van de onderhoudsbijdragen heeft hier een antwoord op trachten te bieden.

De wet reikt nog steeds geen precieze berekeningsmethode aan om de door de ouders te betalen onderhoudsbijdrage te bepalen, waardoor de berekeningsmethode nog steeds van rechtbank tot rechtbank kan verschillen.

In de wet worden wel een aantal objectieve criteria opgesomd, waarmee de rechter bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage rekening zal moeten houden.

Bovendien dient de rechter in zijn vonnis ook uitdrukkelijk te verantwoorden waarom hij tot een welbepaald bedrag besluit.

De rechter zal concreet rekening moeten houden met volgende elementen:

  • Alle mogelijke inkomsten van de ouders, zo onder meer beroepsinkomsten (met inbegrip van alle voordelen zoals maaltijdcheques, bedrijfswagen, enz), roerende en onroerende inkomsten (zoals bijvoorbeeld huurinkomsten)
  • Anderzijds wordt eveneens rekening gehouden met allerlei kosten van de ouders (huurkosten, hypothecaire lening, onderhoudslasten van andere kinderen)
  • De gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld alsook de manier waarop deze begroot zijn
  • De verblijfsregeling van het kind
  • Het bedrag van de kinderbijslag en van de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt

De alimentatieplicht van de ouders omvat voortaan ook de gezondheid en de ontplooiing van de kinderen.

Daarnaast behandelt de wet nog een aantal andere, met de onderhoudsbijdragen verwante items.

Zo is de ontvangstmachtiging veralgemeend en eenvoudiger gemaakt: als de onderhoudsplichtige in een tijdspanne van 12 maanden twee keer niet betaalt, kan zijn werkgever rechtstreeks worden aangesproken.

Verder worden de buitengewone kosten gedefinieerd en wordt voorzien in de wettelijke invoering van een kinderrekening.

De onderhoudsbijdragen worden ook automatisch één maal per jaar geïndexeerd.

Tenslotte kan de rechter bepalen dat de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt verhoogd in de door hem bepaalde omstandigheden.

Al deze maatregelen hebben tot doel een grotere uniformiteit te bekomen bij de concrete invulling van de maatregelen met betrekking tot de kinderen.

 
Tussenkomst in de advocaatkosten PDF Afdrukken E-mail

Sinds 1 januari 2008 is de Wet betreffende de verhaalbaarheid van erelonen van advocaten van 21.4.2007 van toepassing.

De in het ongelijk gestelde partijen dienen een forfaitair deel van de advocatenkosten van de winnende partij te betalen.

Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald in functie van de aard van de zaak en de belangrijkheid van het geschil.

Op verzoek van één van de partijen kan de rechtbank de basisvergoeding verhogen of verlagen.

De rechter houdt hierbij rekening met:

  • de financiële draagkracht van de verliezende partij
  • de complexiteit van de zaak
  • contractueel bepaalde vergoedingen
  • het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

Het Koninklijk Besluit van 26.10.2007 (Belgisch Staatsblad 9.11.2007) bepaalt de tarieven van deze vergoeding.

De geïndexeerde vergoedingen bedragen vanaf 1 juni 2016: Rechtsplegingvergoeding

Voor wat betreft geschillen die betrekking hebben op zaken van familierecht, is het vaak zo dat er geen rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend aan één van beide partijen. De rechtbank gaat er immers in deze zaken vanuit dat er geen ‘verliezende’ partij is.

De bedragen worden vastgelegd per aanleg. In graad van hoger beroep kan een tweede maal een rechtsplegingsvergoeding worden gevorderd.

 
Tarieven PDF Afdrukken E-mail

Tijdens de eerste consultatie wordt een duidelijke beschrijving gegeven van de te verwachten kosten en de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.
De tarieven bestaan uit een ereloon, administratiekosten en eventuele gerechtskosten.
Sedert 1 januari 2014 zijn de erelonen van advocaten onderworpen aan een BTW tarief van 21%.

Het ereloon voor een eerste consultatie kost 60€ (excl. BTW).

In geval van opening van een dossier, wordt het ereloon wordt berekend aan de hand van een basisuurtarief van 100 of 150€ (excl. BTW), afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de spoedeisendheid van het dossier.
De erelonen worden nauwkeurig afgerekend op basis van gepresteerde uren.
In de loop van de procedure tussentijdse provisiestaten bezorgd, die worden verrekend met de eindafrekening.

Bij de eindafrekening wordt u een gedetailleerd en chronologisch overzicht bezorgd van de verrichtte prestaties en gemaakte kosten.

De kantoorkosten worden aangerekend aan een forfaitair tarief van 15% van de erelonen en omvatten alle dossierkosten, zoals opening van het dossier, fotokopies, kosten van briefwisseling, verplaastingskosten, kosten van telecommunicatie (telefoon, fax, e-mail, enz.

Het is tevens mogelijk een abonnement af te sluiten waarin het ereloon en de kostenregeling wordt bepaald voor een aantal gelijke of gelijkaardige zaken en diensten en/of voor een vooraf bepaalde tijdseenheid.

In geval van invordering van facturen wordt met een forfaitair systeem gewerkt, dat vooraf met de cliënt wordt overeengekomen. Het uitgangspunt hierbij is dat de betaling gebeurt door debiteur via de gevorderde interesten en het schadebeding.

In geval van een procedure krijgt de partij, die in het gelijk wordt gesteld, een rechtsplegingsvergoeding (berekend aan de hand van het belang van de zaak), een vergoeding die mede dient om de proceskosten te betalen .

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, worden de kosten en het ereloon betaald door de rechtsbijstandverzekeraar. U dient hiervoor contact op te nemen met uw makelaar.

De gerechtskosten zijn de noodzakelijke kosten, die de advocaat dient te betalen in het kader van een procedure, zoals griffiekosten, deurwaarderskosten enz.

Wanneer de tegenpartij door de rechtbank wordt veroordeeld, kunnen deze kosten worden verhaald op de tegenpartij.

 
Consultaties PDF Afdrukken E-mail
Consultaties gebeuren enkel op afspraak (zie CONTACT) en zijn ook ’s avonds mogelijk.
 
Project realisatie CuReMa - Webdesign door WebMamba.